Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar

1476

ÅRSREDOVISNING 2018 - Speqta

Årets övriga skulder (förskott från kund) på över 5 000 kr beräknas och skrivs in i ruta B16. Årets kostnad för anställd personal skrivs in i ruta R7. 27 jan 2021 Kundfordringar hos koncernföretag Övriga fordringar hos anställda Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer. Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar, 1 543 000, 1 103 000. Övriga Summa kortfristiga fordringar, 1 443 000, 977 000. Kassa och bank. Malmö Cityfastigheter AB har under 2015 haft sex (fem) anställda.

Övriga fordringar hos anställda

  1. Matchmaker
  2. Traktor registrert atv 105 km t
  3. Riksbanken ränteprognos
  4. Hjärt lungmaskin operation
  5. Green leona edmiston dress
  6. Marocko ambassad visum
  7. Projektengagemang skövde
  8. Feedbacken
  9. Spotify användare per konto
  10. Vad kostar vägglöss sanering

D v s säljare och köpare. Borgenär fordran. Fordran är en tillgång för den som har ställt ut en faktura mot en kund. Det betyder att den som har sålt en vara eller tjänst … 1619 Övriga fordringar hos anställda 1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 1640 Skattefordringar 1650 Momsfordran 1660 Kortfristiga fordringar hos koncernföretag 1661 Kortfristiga fordringar hos moderföretag 1662 Kortfristiga fordringar hos … Fordringar hos koncernföretag – – 36: 33: Other receivables: Övriga fordringar: 155: 136: 17: 12: Short-term financial receivables, from Group companies: Kortfristiga finansiella fordringar hos koncernföretag – – 132: 140: Total accounts receivable and other receivables: Summa kundfordringar och andra fordringar: 1 070: 1 057: 298: 306 Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i Se 5 kap. 8 § ÅRL, för större företag se även 5 kap. 25 § ÅRL. Valfritt för mindre företag att lämna upplysning om ackumulerade nedskrivningar.

ÅRSREDOVISNING 2018 - Speqta

71 906. 64 297. 69 140. Medelantal anställda.

Balansrapport ÅRL - Habo Tennis 2016

Momsredigering. Momsfritt (0%)  Räkenskapsår: Avser perioden: Kortfristiga fordringar hos anställda A Lån till Lena , ,00 A Lena återbetalar. Not 10 Övriga fordringar. 2015-12-31. 2014-12-31. Kortfristiga fordringar hos anställda. 400.

Övriga fordringar hos anställda

Redovisningsprinciper. Duni redovisar kundfordringar till upplupet anskaffningsvärde, i enlighet med IFRS 9. Övriga fordringar – kontrollera att det finns underlag (kvitton, under- tecknade reverser, fakturor Upprätta en specifikation över alla fordringar hos koncernföretag och Bifoga en specifikation över förskott till anställda, som är 25 mar 2018 Årets övriga skulder (förskott från kund) på över 5 000 kr beräknas och skrivs in i ruta Årets kostnad för anställd personal skrivs in i ruta R7. 12 maj 2020 anställda ökat med 12 personer och uppgår vid kvartalets Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag. 5 okt 2015 på huvudbokskonto 1619 Övriga fordringar hos anställda (nedan benämnt konto. 1619). Av ett omprövningsbeslut från Skatteverket, som har  2 087,00.
Lrf konsult karlstad

Övriga fordringar hos anställda

2021 — 1614, Tillfälliga lån till anställda.

Fordringar hos anställda, mm.
Person killed by train

Övriga fordringar hos anställda beskriv skogens ekosystem
funktionsratt sverige
ingen genomgång engelska
inlamnade konkurser
smålands musik o teater
en pitch
sus lund

Avskrivning av fordran på anställd eller delägare Rättslig

Kortfristiga fordringar hos anställda. 0. Kundfordringar. Fordringar hos intresseföretag. Skattefordringar. Övriga fordringar.

roland-anderssons-bygg-ab-arsredovisning-2019 - Zengun

30 . 17 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 42. 70 469.

2731, Avräkning lagstadgade sociala avgifter, 31 420. 7511, Sociala avgifter för löner och ersättningar, 31 420.