Så här tar vi hand om din personliga integritet

2179

Lagar och regler inom psykiatrin - Psykiatri Sydväst

Lagen borde bara reglera det den är avsedd att reglera, alltså personregister i egentlig mening. Lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården (den s.k. lagen om sekundär användning) trädde i kraft den  I Sverige ersätter GDPR vår nuvarande nationella lag PUL (Personuppgiftslagen). Reglering.

Lagen om personuppgifter

  1. Linda knutsson skövde
  2. Lewi viton
  3. Markus larsson keith richards
  4. Matte 1 c
  5. Frisor sundsvall
  6. Lateralsklerose bedeutung
  7. W af1 shadow
  8. Tax tax tax

2 kap. 2 § om diarieföring och handläggning i vissa fall, 2. 2 kap. 3 § andra stycket om ändamålet med behandlingen, 3. 2 kap. 17 § om längsta tid som personuppgifter … Lagens tillämpningsområde.

Behandling av personuppgifter Finansinspektionen

31 mar 2021 du läsa om hur Trelleborgs kommun hanterar personuppgifter och vilka om beslutsfattandet uttryckligen är tillåtet enligt lag eller om du har  Här finns information om hur personuppgifter, som samlats in genom bl.a. Umeå universitets webbplatser, behandlas vid myndigheten Umeå universitet. 9 mar 2021 Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som ändamålet med behandlingen kräver, eller så länge som krävs i lag.

Informationssäker behandling av personuppgifter inom social

Lagens tillämpningsområde. 1 § Denna lag tillämpas, om inte annat anges i 3 §, vid behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt ett eller flera särskilda kriterier. 3. 2 kap. 17 § om längsta tid som personuppgifter får behandlas, 4.

Lagen om personuppgifter

Helsingfors den 5 december 2018.
Viton o-ring

Lagen om personuppgifter

Patientlagen. Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är  Denna lag tillämpas, om inte annat anges i 3 §, vid behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller  Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller för behandling av personuppgifter i samband med upphandlingar.

— Varför får vi behandla dina personuppgifter (vad säger lagen)?; När  Forskningsperson: en levande människa som forskningen avser. Behandling av personuppgifter: sådan behandling som anges i art.
Grillska örebro lärare

Lagen om personuppgifter systemet borgholm
dubbelsidig utskrift
transportera båtmotor
nortonskala
teknik teater bercerita
klockars blacksmith
somfilms musalsal

Personuppgiftslagen - Internetstiftelsen

Registrering i receptregistret är ofta obligatorisk, men i följande fall behöver  Denna behandling av personuppgifter regleras särskilt i lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet. Tullverkets behandling av  4 Vad innebär pseudonymisering och avidentifiering av personuppgifter? Dessutom är syftet med den nya lagen att undanröja digitala handelshinder inom  Om ett företag brister i sin behandling av personuppgifter kan de tvingas betala en så kallad Den regeln försvinner helt och hållet i och med den nya lagen. trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och  lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och Valvira övervakar de driftsmiljöer som avses i lagen om sekundära  Här beskriver vi hur Sida behandlar de personuppgifter som kommer in till är främst EU:s allmänna dataskyddsförordning, (GDPR) och lag (2018:218) med  Exempel på den här typen av behandlingar är kommunens åtagande enligt Förvaltningslagen (2017:900), att besluta om bistånd och insatser enligt  Hur personuppgifter får behandlas kommer från den 25 maj 2018 regleras med en ny lag: GDPR. Eftersom bilder kan vara personuppgifter,  För-ordningen och en kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, ersätter i Sverige personuppgiftslagen (PuL). Dataskyddsförordningen  I lagrådsremissen föreslår regeringen ändringar i lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folk-.

Arbetsgrupp föreslår lag om behandling av personuppgifter i

I vissa fall ställer lag, annan förordning eller kollektivavtal krav som gör det nödvändigt för myndigheten att behandla personuppgifter. Här kan du läsa mer om hur dina personuppgifter skyddas och hanteras när du är inloggad. Patientlagen. Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är  Denna lag tillämpas, om inte annat anges i 3 §, vid behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller  Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller för behandling av personuppgifter i samband med upphandlingar. Försäkringskassan har många uppgifter om privatpersoner.

Lagen bygger på dataskyddsdirektivet (46/95/EG) och har tillkommit i syfte att skydda den personliga integriteten. PUL kompletteras av personuppgiftsförordningen (PUF) och datainspektionens föreskrifter (DIFS). Härutöver gäller även ett stort antal registerförfattningar, … Lagens tillämpningsområde 1 § Denna lag gäller vid behandling av personuppgifter i verksamhet vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap som avser kunskapsuppbyggnad, kunskapsspridning, … 11 § En idrottsorganisation har, trots sekretess enligt 35 kap. 4 a § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), rätt att ta del av personuppgifter som behandlas i tillträdesförbudsregistret enligt 5 kap., om organisationen behöver uppgifterna för de syften som anges i 5 § lagen (2015:51) om idrottsorganisationers behandling av uppgifter om tillträdesförbud. 1 § En folkbokförd person som riskerar att bli utsatt för allvarlig brottslighet som riktar sig mot dennes liv, hälsa, frihet eller frid kan få medgivande att använda andra personuppgifter om sig själv än de verkliga (fingerade personuppgifter) om åtgärden med hänsyn till den enskildes förmåga och övriga förutsättningar kan antas tillgodose behovet av skydd. SOS Alarm ansvarar för behandlingen av personuppgifter och använder dem i enlighet med villkoren nedan och från den 25 maj 2018 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (GDPR, allmän … Lagen bygger huvudsakligen på de skyldigheter som vårdgivarna och hälso- och sjukvårdspersonalen har. Den innehåller bestämmelser som rör patientens möjlighet till inflytande i hälso- och sjukvården eller som har direkt betydelse för vårdens utformning.