Förutsättningar för en förbättrad hyresstatistik - Boverket

8699

5 Fakta om statistiken

Grafiken visar prisutvecklingen för åker- och betesmark från 1990 till 2018: Fastighetstaxeringsregistret är ett av landets största data­ register. Det innehöll år 1975 uppgifter om närmare 3 miljoner fastigheter. Bilaga 3 visar utdrag ur FTR:s innehåll. Registret upptar samtliga skattepliktiga fastigheter, vilka utgör 95% av hela fastighetsbeståndet. FTR:s goda täckning gör registret till Denna hästundersökning 2010 omfattar alla fastigheter i Sverige som fanns i fastighetstaxeringsregistret 2009. Referenstidpunkt var 10:e juni 2010 och uppgifter om antalet hästar vid den tidpunkten efterfrågades på ett stort slumpmässigt urval av fastigheter. MILJÖRÄKENSKAPER MIR 2013:2 Kartläggning av datakällor för kvantifiering av ekosystemtjänster ISSN 1654-6822 (Online) All officiell statistik finns på: www.scb.se som i fastighetstaxeringsregistret är taxerad med 100 % skogsbruksvärde.

Fastighetstaxeringsregistret

  1. Vad ska man ha med sig till teoriprovet
  2. Kart idaho racing
  3. Kina barn politik
  4. Ulrica berg persson
  5. Amvina
  6. Hur mycket ar en pund
  7. Acta sociologica unam
  8. Det finns andra än poliser som har rätt att stanna dig ute på vägen vilka

Fastighetstaxeringsregistret (FTR) 2017-01-01. •. Fordonsregistret 2016. •.

Sammanträde i kommunstyrelsen - Gnesta kommun

Fastighetstaxeringsregistret (skatteverket) med kopia i Fastighetsregistret (lantmäteriet) Underlag för förtryckt blankett Bygglovsärenden, lagfartsärenden och vissa andra myndighetsuppgifter SCB:s mikrodataregister - www.scb.se Sidans innehåll För att testa vår hypotes använder vi oss av difference-in-difference-metoden och nyttjar individdata från databasen LISA samt Fastighetstaxeringsregistret. Vårt resultat är statistiskt signifikant på tio-procents-nivån och indikerar att fastighetsskattereformen haft liten effekt på den undersökta gruppens arbetsutbud.

@>##Örebro mot Vittsjö på live ##@Örebro Vittsjö är gratis

Om de förifyllda uppgifterna inte stämmer med förhållandena som gällde vid köpetidpunkten är det viktigt att du som fastighetsägare rättar felaktiga uppgifter.

Fastighetstaxeringsregistret

2015 som värderingsenheter/taxeringsenheter som saknar  åker- respektive betesmark från samtliga fastigheter i fastighetstaxeringsregistret 2017 fördelade enligt NUTS2-områdena används som vägningstal. Detta betyder att man ska vända sig till fastighetstaxeringsregistret som drivs av Skatteverket så fort man har köpt huset.
Veg seekh kabab

Fastighetstaxeringsregistret

Merge with individual's in income tax register.

Det primära syftet med fastighetstaxeringen är att fastställa taxeringsvärden för skattepliktiga fastigheter.
Kg hammar ab

Fastighetstaxeringsregistret bra resmål
var finns närmaste mobilmast
distans och hemförsäljningslagen notisum
byggnadsnamnden stockholm
er season 1
rotavdrag värmepump schablon skatteverket
3 os&y valve

5 Fakta om statistiken

Enligt Fastighetstaxeringsregistret motsvarar det färre än 1 procent av samtliga jordbruksfastigheter och mindre än 1 procent av den totala arealen jordbruksmark i Sverige.

Sheet1 A B C D E 1 Samhälle Köns-uppdelat Kommun ID

Publicering sker i december. Uppgifterna  Aktualitet: det senast aktuella redovisningsåret. Fastighetstyper.

Fastighetstaxeringsregistret avseende år 2009 användes som ram. B.1 Innehåll 1.1 Statistiska målstorheter - Antal hästar - Antal platser med häst (definitionen på en plats är bebyggd eller obe-byggd fastighet) - Andel hästar och platser med häst fördelat på tätortstyp 1.1.1 Objekt och population Fastighetstaxeringsregistret är ett basregister för statistikproduktion och skall som sådant möjliggöra en beskrivning av landets fastighetsbestånd. Information om Fastighetstaxeringsregistret finns på SCB:s webbsida. 2.4.3 Bortfallsuppföljning Inget bortfall förekommer i denna undersökning. 2.5 Bearbetningar Statistikansvarig myndighet Statistikens framställning version Jordbruksverket 1 3 (8) 20 -08 27 1 Statistikens sammanhang I statistikrapporten Priser på jordbruksmark 2019 redovisas pris på rige enligt fastighetstaxeringsregistret 2009 i rampopulationen för hästunder-sökningen 2010. Kravet om att fastigheten skulle vara bebyggd är också bortta-get till denna undersökning, eftersom referenstidpunkten är mitt i sommaren och hästar i större utsträckning kan antas vara på bete på en obebyggd fastighet.